Näringslivet i Lidköping

Starten av Näringslivet i Lidköping - se historisk bakgrund.

Prioriterade verksamhetsområden

Organisationen har funnits sedan mitten av 1980 och de frågor som har dominerat under verksamhetsåren kan följande huvudområden urskiljas:
Kommunikationer, Kompetens och Utbildning, Hälso- och Sjukvård och Företagsklimat
Varje område beskrivs i detalj i sina respektive kapitel.

Organisationens verksamhet och omfattning framgår av stadgarna varav paragraf 1 anger föreningens syfte.
"Näringslivet i Lidköping är en intresseorganisation som driver vissa för företag och organisationer gemensamma frågor. Det övergripande syftet är att förbättra samhällsservice och infrastruktur så att näringslivet i kommunen ges möjlighet att utvecklas.
För att klara en förbättrad infrastruktur skall också ett samarbete ske över kommun och länsgränser.
Med gemensamma intressefrågor avses bl a.:Företagsklimat, Kompetensutveckling, Kommunikationer, Hälso-och sjukvård, Marknadsföring och profilering av kommunen, Bostad Miljö, Energi och miljö
Andra intressefrågor beslutas av årsmötet".


Kompletta stadgar - se under Näringslivet i Lidköping

Ordförande och styrelser
Genom åren har många av cheferna för de stora företagen i Lidköping varit ordförande i NLK: s styrelse och/eller varit engagerade i styrelsens arbetsgrupper.

En uppställning på samtliga styrelser inklusive styrelseordförande framgår av av fliken Styrelser 
Ett fåtal personer har varit sekreterare under hela NLK/NiL-tiden, Lars Alsén (1983-1984), Nils-Bertil Wickberg (1985-86) och Berndt Gustafsson (1989-tv).

Intervjuer med några styrelsemedlemmar

  
Rolf Hermansson
Ordf 2002-2006  
                               

               
Andreas Hansson
Repr för Köpmännen


Tomas Persson
Repr för Företagarna   


Johan Källsson
Repr för Fastighetsägarna

Börje Johansson/Arne Frisinger


Finansiering
För att finansiera de kostnader som NLK/NiL har betalar respektive medlem dels en medlemsavgift, lika för alla, och dels en serviceavgift som varierar beroende på antalet anställda och organisationsform.

Medlemmar
Medlemmarna i NLK/NiL utgörs dels av enskilda företag och företagsorganisationer och deras medlemmar såsom Företagarna i Lidköping, Svensk Handel (Köpmännen i Lidköping), och Fastighetsägarna - se fliken Medlemmar

Arbetsgruppernas resultat
Resultatet av alla de ansträngningar och timmar som många har arbetat ideellt med utveckling av näringslivsfrågor måste bedömas som mycket positiva även om vissa frågor har tagit och kommer att ta lång tid att genomföra.  Stora framgångar har samverkansarbetet varit inom kompetensområdet. Utvecklingen av gymnasieskolan (De la Gardieskolan) har varit mycket positiv liksom inrättandet av vissa högskoleutbildningar. NLK:s medverkan för utveckling av Sjukhuset i Lidköping får vi bedöma som positiva. Sjukhusets innehåll och omfattning hade inte varit så stort utan de insatser som Sjukvårdsgruppen har utfört.

Beträffande kommunikationer/vägar hade vi hoppats på en snabbare utveckling. Men vi hade inte haft den framförhållning som vi ändå har utan massiva insatser från Kommunikationsgruppens insatser.

Ett mycket viktigt projekt är att förbättra företagsklimat i Lidköping. Projektbeskrivningar och handlingsplaner är framtagna och nu återstår att slutföra genomförandet. projektgruppen har avslutat sitt arbete och överlämnat ett digert material för respektive förvaltninmgschef att genomföra planerna. I den kommunranking som Svenskt Näringsliv genomförts under flera år har Lidköping plats hamnat på en allt för dålig plats men när projektets planer genomförs kommer med all säkerhet Lidköpings plats att förbättras.

Det fortsatta arbetet 
Styrelsen tar nu nya tag för att hitta bättre former för samverkan och arbetet hittills ser mycket positivt ut. Läs mer under Framtidsplaner

Lidköping i juli 2011
Berndt Gustafsson               

Filer för nedladdning