Kompetens

 

Jan Fransson och Carina Laurell
Så här samverkar vi i utbildningsfrågor

 

UTBILDNING – KOMPETENS - ARBETSKRAFT

Kort historik

Gemensam arbetsgrupp
Ett samarbete mellan näringslivet och skolan har funnits under mycket lång tid. I samband med att Näringslivskommittén bildades i mitten av 1980-talet organiserades samarbetet i en gemensam arbetsgrupp.
Genom åren har många viktiga samverkansprojekt genomförts och en arbetsgrupp finns fortfarande i arbete. Självklart har ledamöterna växlat genom åren men ambitionen är densamma som vid starten, att gemensamt arbeta för utveckling av skolans innehåll från grundskola till högskola.

Bristen på yrkesarbetare
I mitten av 1980, när NLK var nybildat, var en av de viktigaste utbildningsfrågorna ”hur skall vi kunna öka intresset för de praktiska programmen i gymnasieskolan”. Intresset för Industriprogrammet var mycket svagt och det var få förstahandsökande till programmet. Ofta var det de mest studiesvaga som kom in på programmet. Orsaken till det svaga intresset kunde man finna dels av den negativa press som redovisades i våra dagstidningar men också av industrins oförmåga att göra industrijobben attraktiva för ungdomarna. En annan negativ faktor var att många industriföretag hade varslat stora grupper av anställda om uppsägning vilket skapade en mycket negativ framtidsbild.

Många elever såg ingen framtid att gå Industriprogrammet då denna utbildnings uppläggning och innehåll inte var berättigad till fortsatta högskolestudier utan omfattande kompletteringar. Inom näringslivet i Lidköping och inom ramen för NLK:s Kompetensgrupp togs ett antal initiativ för att förbättra situationen. Videofilmer som visade på olika intressanta yrkesarbeten spelades in och visades i samband med val till gymnasiet. Näringslivet informerade rektorer och SYO-konsulenter om företagens verksamhet.
En tredagars utbildning för lärare och SYO-konsulenter arrangerades av NLK och informationsträffar i skolorna för alla avgångsklasser genomfördes.  

Trots allt omfattande ”säljarbete” lyckades vi inte att få någon större anslutning till Industriprogrammet förrän vi skapade en helt ny utbildning genom ett Specialutformat program – se nedan.

Än idag, år 2011, verkar det som problemet kvarstår – läs mer

Yrkesinriktad utbildning – en specialutformat program med industriell inriktning.                                                                                                         
I avsikt att få fler elever att söka de praktiska utbildningarna i gymnasiet utvecklade NLK:s utbildningsgrupp (främst genom Berndt G och rektor Christer Nyström) under 1993 en helt ny Yrkesinriktad utbildning – en specialutformat program med industriell inriktning.                                           
I december 1993 tog skolstyrelsen beslut om att inrätta detta program i Lidköping.

Detta specialutformade program bygger på teknisk gren på det naturvetenskapliga programmet och industriprogrammet. Utbildningen syftar till att ge en yrkesutbildning samtidigt som den skall ge en god grund för fortsatta studier med inriktning mot teknik. Utbildningens innehåll och inriktning gör det möjligt för eleverna at skaffa sig behörighet för högskolornas ingenjörsutbildningar. Utbildningen skulle visa sig bli populär bland eleverna och kommande år var det inga svårigheter att fylla platserna med förstahandssökande. Orsaker till att utbildningen blev uppskattad var möjligheterna att kunna studera vidare på högskola och att företagen var engagerade i utbildningen som fadderföretag och som bl a garanterade sommarpraktik mellan skolåren.

Utbildningen väckte ett stort intresse bl a från SAF och dess förbund liksom från andra gymnasieskolor i landet. Vid en stor utbildningskonferens i Göteborg i mars 1994, med ca 1 700 deltagare, deltog Krister Nyström och Berndt Gustafsson och informerade om ”Lidköpingsmodellen”.  Motsvarande utbildning startade senare på många orter i Sverige.

Behovet av högre teknisk utbildning
Behovet av högre teknisk utbildning var också stor främst bland verkstadsföretagen i Lidköping. De elever som gick på tekniskt gymnasium i Lidköping, som var 3-årigt, fick göra det fjärde året i Skövde. Eftersom det sista året av teknisk utbildning gick i Skövde hade Skövdeföretagen förmånen att de via praktikarbete och examensarbete lockade till sig eleverna och erbjöd de bästa en anställning. Det innebar att många Lidköpingsungdomar tog anställning hos företag i Skövdetrakten.

NKL:s kompetensgrupp i samarbete med skolledningen i Lidköping tog initiativ till att ansöka om att det fjärde året skulle få genomföras i Lidköping. Efter en del motstånd inte minst från Skövde fick Lidköping möjligheten att själva få en komplett gymnasieingenjörsutbildning. Detta var ett första lyft för företagen i Lidköping. Flera viktiga tekniska företag i Lidköping redovisade ett behov av ytterligare kunskaper hos de som hade gått 4-årig teknisk utbildning. På andra orter i landet hade man infört ett påbyggnadsår och i Lidköping påbörjades arbetet med en motsvarande ettårsutbildning. Kompetensgruppen med mycket stöd av skolledningen och intresserad rektor på De la Gardiegymnasiet lyckades inför läsåret 1989-90 få till stånd en 40-poängs högskolekurs – ”ett femte år” – på De la Gardieskolan. Eftersom eleverna enbart fick studiebidrag bidrog ett antal företag med stipendier, ca 2 000 kr per månad, för att ekonomiskt hjälpa de studerande.

En högskola startar i Lidköping
– CIEL- Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping

CIEL:s verksamhet skall utvecklas och starta i Lidköping. Vissa delar har varit igång redan men den officiella invigningen kommer att ske i april 2005  

Det första samarbetsavtalet mellan Näringsliv – Skola  
- Avsiktsförklaring för samarbete år 2006

Sedan många år tillbaka har det funnit olika samarbetsprojekt mellan Näringsliv och skola, projekten har varierat i omfattning och på olika nivåer inom skolan.

Från Näringslivskommitténs sida har vi nu bestämt oss för att försöka hitta en röd tråd i samarbetet samt att arbeta mer uthålligt med detta samarbete. Den röda tråden skall följa behovet av arbetskraft nu och i framtiden och största behov i Lidköping ligger inom natur- och teknikområdet.  
Innehåll – läs mer

Det senaste avtalet finns under flik - Samverkansavtal

Mer detaljerad information finns i följande fördjupningsfil -       Bläddra och läs mer

 

 

 

                                   

Filer för nedladdning