Kommunikation

Kommunikationer och infrastrukturfrågor har under mycket lång tid funnits med på dagordningen.
Det har främst varit kommunikationer från och till Lidköping vad gäller vägar och tågtrafik som diskuterats.
Kommunikationsgruppen har skrivit rapporter, remissvar och deltagit i många möten med lokala politiker, regionpolitiker och myndighetspersoner på riksnovå och framfört näringslivets behov av bra kommunikationer.

Stommen i Kommunikationsgruppen har bestått av Börje Johansson och Arne Frisinger med ordförandeskapet växlat genom åren. Gruppen har också ofta förstärkts av NLKs ordförande.

Beträffande vägrana har mycket handlat om väg 2602 Lidköping-Ljung-E20 och väg 44.

Detaljerade beskrivningar av viktiga händelser finns under respektive rubriker.

Planerade åtgärder vägnätet 
Den övergripande planen år 2004 – 2015 ligger på 314 miljarder varav 39 miljarder kronor till nationella vägnätet och 3.3 miljarder är avsatta till region Väst. 

Finansieringar: 
När det gäller förskottsfinansiering är kvoten fylld och sker det inga ändringar är det är kö och lång väntetid.    
I Falköping finns det en samfinansiering av grusvägar mellan kommun, vägverket och regionen. Dessutom finns det privatpersoner som gör insats genom bl.a marköverlåtelser som beräknas till 5 %.
Den nya fyrfältsvägen  Skara – Axvall har finansierats genom  lånade pengar från riksgälden.
Nya finansieringsalternativ kommer efter hand och det gäller att agera och vara med i spelet.

Planer 2006-2009 och färdiga åtgärder
E 20
  Sträckan Vara – Skara  skall i åtgärdsplanen 2006-2009 förstuderas och förslag skall lämnas.
En 2+1 väg sträckan Skara-Vara och söderut till Alingsås blev klar 2009.
E20 förbi Götene Förskottsfinansiering och startar inom åtgärdsperioden 2006-2009. Blev klart under 2010.
Avfart Jungskola I samband med färdigställande av en 2+1 väg sträckan Skara- Vara blev en rondell vid nuvarande korsning ”Haralds” klar. 
Läget väg 44 Etapp Källby-Lidköping. Den nya sträckningen (sträcka 1 ) mellan Källby och Lidköping (rondell Skaravägen) finns inte med åtgärdsplanen för år 2006-2009. Förhoppningsvis bör den komma med år 2010. -2012
Avfart Källby Denna avfart kommer att byggas under planeringsperioden 2006-2009
Färdigställdes under 2011
Väg 49 Skara Skövde.  Sträckan Skara- Axvall motorväg under 2006. Sträckan Axvall-Varnhem förmodligen 2008. 2+1 väg. Sträckan Varnhem – Skövde finns ej med i åtgärdsperioden 2006-2009.
Motorväg Skara-Axvall färdigställdes 2009 

KORTFATTAD INFORMATION OM NULÄGET
Vägar
E20 
En viktig väg för hela Skaraborg och även för oss i Lidköping är E 20. En kraftsamling har skett genom att de kommuner som har anslutning till Göteborg via E 20 samverkar med Göteborg och regionen. Ambitionen är att påverka, så att pengar ställs till förfogande så att de vägplaner som finns kan påbörjas. Vägplanen med en ny dragning av E 20 någon kilometer väst Skara ligger fast. Denna etapp står på tur när en ny avfart 44:an och Lidköping är klar. Förhoppningsvis sker det i början av nästa planeringsperiod.  En ny trafikplats vi Jungskola är förstuderad och det finns också planer på att den kommer till stånd i början av nästa planeringsperiod. Där nämns också att väg 2602 kommer att få allt större betydelse som huvudutfart från Lidköping till E 20.
Väg 44        
Källby-Skaravägen.
Lokaliseringsplan som bör uppdateras
Skaravägen-Siggetorp via Lidan.
Förstudie fordras
Det finns 3 alt. lösningar. Vägverket vill ej påbörja projektet och ta upp den i planen före det finns en totallösning och en förstudie för sträcka 2 är gjord
Kommunen har meddelat myndigheterna att detta projekt är av första angelägenhetsgrad. Detta förutsätter att sträckningen över Lidan klaras ut och en förstudie görs även på denna sträcka.
Väg 602 Lidköping-Hovby 
Finns med i vägplanen (2602) för 1998-2007
Väg 2602 Hovby ny avfart Jungskola  
Förstudie är gjord. Nästa steg en arbetsplanering
Vår målsättning i NiL-gruppen har varit att får tillstånd en förstudie. Den målsättningen är infriad och förstudie finns klar. Där ha behandlats tre olika alternativ, där alternativet via Saleby är det som förordas.
Viktigt är att förstudien följs av en arbetsplan för 2602 där också förbifart väg 44 studeras beträffande lokalisering och sträckning
Väg 187 Vara via Järpås 90 km. 
Det är viktigt för förbättringar sker så 90 km hastighet kan bibehållas. Likaså att hänsyn tas till de stora trafikströmmar av gods i form av sten och grusmassor som transformeras.
 
Kinnekullebanan
Kommunikationsgruppen har deltagit tillsammans med kommunledning vi ett möte med politiker från regionen. Själva driften är säkrad tills vidare genom att Västtrafik får lika mycket pengar som tidigare och Kinnekullebanan ingår i den planerade trafiken. Rikstrafiken, som har hand om det statliga bidragen, har också accepterat.  
Ny operatör är BK tåg som har sin placering i Lidköping. Förhoppning att standarden på tågmaterial förbättras.
Det gäller att få en ökning av resandet Lidköping-Uddevalla-Örebro. En positiv utveckling kan påverka utvecklingen av banan.
Järnvägsstationen som inköptes av kommunen är nu  upprustad och målad. Turistbolaget har sina lokaler i byggnaden liksom ett taxiföretag.
Flygplatsen ???    omformuleras 
Den kommunägda flygfältet håller är nu miljöcertificerad. Hyresgästen West Air planerar genom annan finansiär utöka verkstadsytorna. Det är en stor och avancerad verksamhet som är etablerad på Hovby och som har bidragit till kommunens tillväxt. Idag är det 60 tal anställda inklusive kontrakterad personal. Planer på att utveckla verksamheten genom fraktflyg finns. Styrelsen i flygbolaget har en grannlaga uppgift genom att se till att resursutnyttjandet ökar och bolaget börjar gå med vinst.
Sjöfart/Hamn
Lidköpings hamn är nr 2 i Vänersjöfart. Hanterar över 500 000 ton. En förutsättning för att hamnen skall utvecklas är en utökning inom bl.a bulktransporter samt   lättnadsregler för sjöfarten, samtrafik med landtrafik och där väg och järnvägar fungerar

Fördjupad information - läs mer          Bläddra

 

Filer för nedladdning