Specialistsjukvård dokument

SPECIALISTSJUKVÅRDEN vid Sjukhuset i Lidköping

- akutsjukhus med befolkningsansvar integrerat i områdets närsjukvård

Ledningen vid sjukhuset i Lidköping presenterade ett förslag Som ett alternativ till xxx. Förslaget fick gehör i Regionen och kunde efterhand börja genomföras.

En rad allmängiltiga faktorer måste beaktas i en långsiktig syftande plan för Sjukhuset i Lidköping:
De ekonomiska förutsättningarna för sjukvården inkl. andra möjliga finansierings modeller.
- Tekniska och medicinska framsteg som bl.a. möjliggör behandling av tidigare icke behandlingsbara sjukdomar.
- Effektivare men också dyrare metoder för diagnostik och behandling.
- Åldrande befolkning som behöver alltmer vård.
- Nya s.k. livsstilssjukdomar/problem exempelvis följdtillstånd till övervikt mm.
- Medborgarnas förändrade syn på avvikelser från ”normalt och friskt” och behov/förväntan om behandling och vård.
- Vårdyrkens attraktivitet hos unga

Uppdraget kan samlat formuleras enligt följande:
Sjukhuset skall tillsammans med områdets sex kommuner och primärvård erbjuda en trygg och säker hälso- och sjukvård på en hög nationell service- tillgänglighets- och kvalitetsnivå och med ett effektivt resursutnyttjande.
- Sjukhuset ansvarar inom detta närsjukvårdskoncept för den specialistkrävande öppna och slutna vården.
- Sjukhuset skall också, för patienternas bästa, sörja för goda kontakter och samarbetsformer med omgivande sjukhus och regionkliniker.


Stellan Dahlin och Owe Gustafsson
Detta räddade sjukhuset i Lidköping?

 

Specialistsjukvården vid sjukhuset i Lidköping
Bläddra och läs hela dokumentet