Företagsklimat


Ingvar Svensson

Ordförande i gruppen


Lisbet Nyström, Leif Eriksson och Marcus Johansson
Kommunrepresentanterna ger sin syn på projektet

Sammanfattande rapport för perioden 2007-2010 från NiLs arbetsgrupp för företagsklimat.

Arbetsgruppen har bestått av: Ingvar Svensson, Tomas Persson och Petter Skantze. Anders Danielson deltog i arbetsgruppen 2007-2009

Bakgrund
2010 har varit det sista av de fyra år som arbetet med utveckling av det lokala företagsklimatet i Lidköping har bedrivits enligt den handlingsplan som togs fram 2007. Arbetet initierades i nov 2006 genom ett beslut vid möte mellan dåvarande Näringslivskommitté och kommunledning. Den handlingsplan som började arbetas fram januari 2007, antogs av Kommunstyrelsen och styrelsen för Lidköpings Näringsliv i början av oktober 2007.

Handlingsplanens inriktning
Det övergripande målet med handlingsplanen var att nå en placering bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets samtliga kommuner. För att avgränsa insatserna och fokusera det lokala arbetet, valdes ut 6 stycken av de frågeområden som ett stort antal företag i varje kommun varje höst genom enkäter får ge sin syn på. Den samlade rankingplaceringen som presenteras i maj året därpå, bygger på ett stort antal frågor ur enkäterna och därtill ett antal statistiska uppgifter om varje kommun.
Under åren sedan 2007 har ett stort antal aktiviteter genomförts inom de valda områdena:
-Dialog mellan företag och kommunledning
-Kommunens service till företagen -Kommunal konkurrens mot de privata företagen
-Samverkan mellan företagen i Lidköping, företagens egna initiativ
-Kompetens och utbildningsfrågor, samverkan mellan skola och näringsliv
-Infrastruktur frågor, vägnät, tåg- och flygförbindelser
Härutöver har en särskild grupp följt utvecklingen av Hälso- och sjukvårdsfrågor ur Lidköpingsföretagens perspektiv. Handlingsplanen i form av en folder framgår av Pdf-fil. 
 
Engagerade insatser
Handlingsplanen och tillhörande aktivitetsplan var resultatet av ett intensivt och omfattande arbete som lades ned av deltagarna i näringslivets arbetsgrupp och tre tjänstemän från kommunen. Bara näringslivets representanter i den gemensamma arbetsgruppen lade under 2007 själva ned mer än 200 timmar ideellt arbete för att åstadkomma en rimlig samsyn och en plattform för det fortsatta arbetet.

Under åren därefter har ett stort antal företagare ställt sin tid och sitt engagemang till förfogande i ett antal olika aktiviteter som är mycket omfattande men svårt att uppskatta i tid . Detta har t ex varit företagsbesök för politiker och tjänstemän, lunchmöten med kommunstyrelseledamöter och förvaltningschefer, frukostbesök hemma hos företag, företagarkvällar för information och inspiration, deltagande i kundpaneler och inte minst olika mindre möten med tjänstemän och politiker i avgränsade frågor, t ex inom utbildning, infrastruktur och upphandling. Alla dessa aktiviteter ligger helt utanför de insatser som Näringslivets i Lidköping styrelse gjort inom ramen för sitt uppdrag.

 Årlig verksamhetsrapport från arbetsgruppen
Verksamhetsrapport för arbetsgruppens verksamhet och inriktning under 2010 framgår under särskild rubrik längst ned i detta dokument. Arbetsgruppen för företagsklimatfrågor har varje år avgett en egen kort verksamhetsrapport till årsstämman med Näringslivet i Lidköping. Där framgår tonvikten på arbetet respektive år. Rapporterna för 2007, 2008, 2009 0ch 2010 ligger som unferrubriker - se flikkar.

Vilket resultat har uppnåtts och har företagsklimatet blivit bättre?
Det är av naturliga skäl mycket svårt att med säkerhet slå fast vilket kortsiktigt eller långsiktigt resultat som uppnåtts genom de insatser som gjorts inom ramen för vårt arbete. Helt tydligt framgår att vi inte under den aktuella perioden lyckats uppnå det övergripande målet, att hamna bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs rankinglista över landets 290 kommuner. Snarare tvärtom när man ser följande mätningsserie:

År                        2006       2007       2008       2009        2010       2011
Placering               88          82          114        151          136        ???

Det finns dock anledning att vara lite optimistisk och tro på en något bättre placering inför den ranking som presenteras den 3 maj 2011. Om man tittar på redovisningen av de enkätsvar som lämnades av Lidköpings företagare hösten 2010 ser man tydligt att flera, av de faktorer som vi fokuserat på och de övriga som ingår som en del i sammanvägningen av rankinglistan, har utvecklats positivt vid senaste mätningen. Se nedan.

När man bedömer värdet av gjorda insatser, bör man också väga in att arbetet med handlingsplanen har satt frågan om företagsklimatet på dagordningen och ökat intresset bland kommun och näringsliv långt mer än vad som kunnat noteras tidigare. Även om vi har långt kvar till att bli en av landets 50 bästa kommuner, är det ändå den ömsesidigt ökade förståelsen och en öppnare och mer tjänande inställning från kommunen som utgör förutsättningarna för en positiv näringslivsutveckling i Lidköping.

Uppföljning av handlingsplanens olika områden
De indikatorer som valdes 2007 och som kan följas i Svenskt Näringslivs mätning under åren 2006-2010 framgår här nedan. Mätningarna är gjorda genom enkäter till ca 200 företag i kommunen under hösten samma årtal som redovisas i tabellen. Numreringen 4.1- 4.6 i tabellen här nedan följer den indelning som gjorts i foldern ”Företagsklimat”, Handlingsplan för utveckling av det lokala företagsklimatet i Lidköping 2007-2010.

Det bör observeras att mätningar av kompetens och utbildning i form av hur man upplever samverkan mellan skola och näringsliv har ej gjorts sedan 2007 och frågan om dialog mellan företag och kommunen utgick 2010. Svaren anges på en 6-gradig skala där siffran1 markerar sämsta och 6 markerar bästa resultat. Det bör noteras att sett över hela landet så är det mycket ovanligt med utfall under 2,5 eller över 4.5 på denna 6-gradiga skala.

Område                                                          2006        2007         2008        2009        2010
4.1 Dialog mellan företag och kommunen            3.1          3.0            3.0          3.3           ---
4.2 Kommunens service till företagen                  3.5          3.3            3.3          3.4          3.5
4.3 Konkurrens från kommunal verksamhet         3.4           3.3            3.1         3.2           3.2
4.4 Företagens egna initiativ till företagsklimat     3.7           3.7            3.7         3.7           3.8
4.5 Samverkan skola och näringsliv                    3.4            ---              ---           --           ---
4.6 Infrastruktur väg tåg och flyg                         2.7           2.6            2.7          2.7          2.8

Det totala svarsutfallet från Svenskt Näringslivs enkäter för Lidköpings kommun åren 2006-2010 har sammanställts i två tabeller i särskild bilaga. Den är intressant för uppföljning av vårt arbete. I tabell 1 redovisas med två decimaler, hur det genomsnittliga värdet på svaren varit från Lidköpings företagare på samtliga frågor i enkäten under de aktuella åren. I tabell 2 redovisas på vilken plats Lidköping kommer i respektive fråga vid jämförelse mellan landets samtliga 290 kommuner. Se flik SNs företagsenkäter.

Gemensam slutrapport lämnad
I den gemensamma arbetsgruppen som NiL haft med kommunen har kommunen representerats av Leif Eriksson, Marcus Johansson och Lisbeth Nyström. Under det senaste året har även Jan Fransson representerat kommunen i gruppen.
För att avsluta arbetet och avrapportera det uppdrag som den gemensamma arbetsgruppen haft, har en gemensam slutrapport utformats under hösten 2010. Rapporten innehåller en summarisk redovisning av arbetet och en avstämning av de kvantitativa åtgärder för ett bättre företagsklimat som genomförts, inom de insatsområden som valdes vid starten 2007.
Rapporten har överlämnats både till kommunstyrelsen och till styrelsen för Näringslivet i Lidköping. Därigenom inleddes ett nytt skede i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Kommundirektören och kommunens ledningsgrupp tar nu över ansvaret för fortsättningen som en integrerad del i sin normala verksamhet. Rapporten finns i sin helhet i flik Projekt-slutrapport.

Rapporten sammanställd för arbetsgruppens räkning av Ingvar Svensson 

Filer för nedladdning