Bolagsrådet

Föreningen BOLAGSRÅDET för Lidköpings näringsliv bildades den 1 juli 2012.
Vid ett extra årsmöte med Näringslivet i Lidköping - NiL i juni 2012 ombildades NiL till Bolagsrådet för att bättre anpassas till det nya NÄRINGSLIVSBOLAGET i Lidköping.
Det innebar nya stadgar, nytt namn, ny inriktning och ny styrelse - se historiebeskrivning, protokoll och bilagor nedan. 

Näringslivsbolag startat i Lidköping

Bakgrund
På initiativ av Lidköpings kommun, tillstyrkt av NiL, fick Nils Engström i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt Näringslivsbolag i Lidköping.

Årsmötet i mars 2011 Näringslivet i Lidköping.  
Vid NiLs årsmöte i mars 2011 redovisades följande under rubriken:
”Former för ett bra samarbete mellan kommunen och näringslivet”

Petter Skantze gav en kort sammanfattning av den information som Nils Engström lämnat till Näringslivsrådet (delar av NiLs styrelse och kommunledning).
Nils Engström har tagit del av ett flertal olika organisationsmodeller vad gäller ”Näringslivsbolag”. Bland dessa kan nämnas Vårgårdamodellen där beslutsfunktionen ligger utanför kommunorganisationen och Skövdemodellen där beslutsfunktionen ligger inom kommunorganisationen.
Avsikten är inte att kopiera någon modell utan hitta en egen organisation som passar Lidköping.

De slutsatser som Nils Engström presenterar är följande:   
- Det gemsamma målet för samverkan är alltid näringslivets och ortens tillväxt
- Ingen enskild egenskap kan förklara ett gott näringslivsklimat det är alltid kombinationer av goda egenskaper som skapar en stark kedja.
- Det är sällan sakfrågor som låg skatt eller låga avgifter som framhålls som skäl till framgång utan snarare ett bra samarbetet som leder till de goda exemplen.
- Näringslivets affärsmässiga fokus respektive kommunernas formella och demokratiska utgångspunkt kan göra det svårt att förstå varandra. Ömsesidig förståelse och respekt är grunden för framgångsrika samarbeten.
- De mest dynamiska kommunerna talar om näringslivet som en kund

Övertygelse avgör
Gemensam nämnare för alla de kommuner som jag har intervjuat är att det finns en vilja att växa och man kan peka på ett tillfälle då entusiastiska medborgare bestämde sig för att organisera resurserna för ett bättre näringslivsklimat.
Strunta i om dessa personer kommer frän de "riktiga" strukturerna. Positivt personligt engagemang och vilja att förbättra Lidköpings näringsliv överträffar politisk tillhörighet eller affärsmässiga särintressen.
I detta läge handlar det inte om VAD som skall göras, inte heller HUR det skall göras eller av VEM utan en övertygelse om VARFÖR!
NiLs styrelse kommer att engagera sig i den fortsatta utredningen och kommer att prioritera denna fråga i det fortsatta arbetet under 2011.

En arbetsgrupp under ledning av Thomas Fröjd tillsattes med följande övriga deltagare, Petter Skantze, Ann-Britt Åström Hösli och Johan Källsson.
Dessutom har Fredrik Söderström engagerats i arbetet att teckna avtal med företag.

Den 20 juni 2011 informerade Nils Engström resultat av sin utredning. Deltagare var ca 60 personer från näringsliv och kommun.

Ett fortsatt arbete genomfördes under hösten 2011 och våren 2012. Bl a ägnade Fredrik Söderström i mycket tid åt att kontakta så kallade ”lokomotivföretag” och få till stånd serviceavtal med dessa.

Årsmötet i mars 2012.
Vid årsmötet i mars 2012 informerades om det aktuella läget enligt följande:

Thomas Fröjd informerade om att styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret varit helt fokuserat på projektet ”Ny näringslivsorganisation – Näringslivsbolag” som förra årsmötet beslutade om.
Styrelsen och fram för allt arbetsgruppen inom styrelsen har fokuserat insatserna på att få till en ny organisation kring arbetet med att förbättra näringslivsklimatet i kommunen i syfte att nå bättre tillväxt bland företagen

Det erbjudandet som företagen fått ta ställning till är på tre nivåer.
1. Serviceavtal                  500 kr/anställd dock minst 2 000kr
2. Tjänsteavtal                   Serviceavtal + 10 000 kr/företag dock max 40 000 kr
3. Delägaravtal                 Serviceavtal + 20 000 kr/företag dock max 50 000 kr

Läs mer om innehållet i de olika avtalen i Verksamhetsberättelsen.

Målet för omfattningen av tecknade avtal är att nå upp till den totala summan av 1 MSEK årligen under vardera tre år.

Resultatet av Fredrik Söderströms kontakter (hittills har 58 företag besökts) visar på 31 klara avtal på total 822 000 sek på treårsbasis. Svar väntas från ytterligare ett antal företag och totalbeloppet på 1 MSEK förväntas överstigas inom kort.

Lidköping kommun kommer att sätta in lika stort belopp – se nedan.

Fullmäktige fattar beslut
Den 27 mars 2012 tog Lidköpings kommunfullmäktige beslutet att godkänna bildandet av ett näringslivsbolag tillsammans med näringslivet samt att satsa 40 000 kr i aktiekapital (40%). Dessutom godkändes att kommunen finansierar bolaget med en årlig uppdragsersättning motsvarande det belopp som näringslivet går in med dock högst 1,5 miljoner kr.   se pdf och NLT artikel  

Den tänkta bolagsstyrelsen skall bestå av 4 representanter från näringslivet och 3 från Lidköpings kommun (kommunalråd, oppositionsråd och kommundirektör). Näringslivet tillsätter ordförande. 

Arbetsgruppens fortsatta arbete:
Styrelsen framförde förslaget att arbetsgruppen får fortsatt förtroende att jobba vidare med att:
- Bilda näringslivsbolag tillsammans med  
- Rekrytera och tillsätta styrelse och ordförande.
-
Formulera föreningen NIL:s funktion i framtiden, att redovisa på extra stämma 20/6
-
Formulera processen för att ta fram ett ägardirektiv.

Gruppens uppgift blir att
- Bilda bolag och föreslå namn på bolaget.
- Sätta ihop en förslagslista på lämpliga styrelseledamöter.
- Formulera process för att ta fram ett ägardirektiv.
- Skapa underlag för VD profil.
- Bestämma rekryteringsmodell för VD.
- Utforma Föreningens(NIL) funktion och ledning.
- Ta fram förslag på nytt namn för gamla NIL.
- Få resterande underskrifter för att få ihop minst 1 miljon i starten.

Uppdraget presenteras senast vid det extra årsmötet i juni 2012.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.

Extra årsmöte juni 2012
Vid ett extra årsmöte den 19 juni 2012 fattade mötet förslag
- att utse styrelse till Näringslivsbolaget
- att satsa 60 000 kr på aktieköp (60%) i Näringslivsbolaget
- att namnändra NiL till det nya föreningsnamnet Bolagsrådet
- att anta nya stadgar för Bolagsrådet
- att tillsätta styrelse, revisor och valberedning för Bolagsrådet

I övrigt se protokoll + bilagor.    Klicka på respektive rubrik nedan                                 

 PROTOKOLL           STRUKTUR                STADGAR           BILDER

 

 

Filer för nedladdning